Све о намештеницима у МУП

Београд, 08.02.2019. – Изменом Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број: 4685/18-13 од 13.06.2018.године уведена је новина приликом распоређивања запослених. Велика новина наступила је у односу на најнижу и најмање плаћену категорију запослених који су сада уврштени у категорију намештеника.

Према ранијем закону и систематизацији сви запослени у МУП били су у категорији полицијских и државних службеника. Од 1. јануара 2019. године Министарство унутрашњих послова „обрадовало је одређени број запослених“ када им је поделио уговоре о раду и уврстио их у категорију намештеника.

Већина запослених који су тако категорисани по први пут су се суочили са чињеницом да немају право жалбе. ЈЕдини начин да остваре неко своје право је право на судску заштиту и вођење радног спора. Како се нико од запослених није сусрео са термином НАМЕШТЕНИКА, покушаћемо да објаснимо.

Законом о државним службеницима прописано је :

Члан 1

Овим законом уређују се права и дужности државних службеника и поједина права и дужности намештеника.

Поједина права и дужности државних службеника у појединим државним органима могу се посебним законом уредити и друкчије ако то произлази из природе њихових послова.

Појам државних службеника и намештеника

Члан 2

Државни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Државног првобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина ( у даљем тексту : државни органи ) или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова.,

Државни службеници нису народни посланици, председник Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна скупштина или поставља Влада и лица која према посебним прописима имају положај функционера.

Дакле, намештеник је лице чије се радно место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у државном органу.

Према свему горе наведеном, намештеници су запослени у државном органу у овом случају Министарству унутрашњих послова.

Због необавештености, запослени у статусу намештеника који су уместо досадашњих решења запримили уговоре о раду су престрашени, демотивисани, деморализовани, потиштени и справом љути јер су и овог пута најгоре прошли са повећањем плате у односу на државне и полицијске службенике.

Запослени су са правом престрашени посебно кад се зна за колику минималну плату од око 30.000 динара примају колеге које обављају исте послове у Влади Републике Србије. Много је било спекулација и заплашивања типа: добићете отказе, преузеће вас приватно лице…. Или, чак немате право на повећање плате. Немате право на награде!

Стим у вези овај синдикат је решио да објасни и објави све оно што намештенике интересује о њиховим правима.

Намештеници имају право на повећање плате и награде!

Из Закона о државним службеницима прописано је све оно што се односи на намештенике:

Послодавац државних службеника и намештеника

Члан 3

Послодавац државних службеника и намештеника је Република Србија.

Права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа (у даљем тексту: руководилац), ако овим или посебним законом или другим прописом није друкчије одређено. У Министарству унутрашњих послова то је министар!

Радна места намештеника

Члан 170

Радна места намештеника разврстава Влада уредбом.

Радна места намештеника, услови за запослење на њима и број намештеника одређују се Правилником.

Да би се попунило слободно радно место намештеника потребно је да је оно предвиђено Правилником и да се његово попуњавање уклапа у донесени кадровски план.

Радни однос намештеника

Члан 171

Намештеник заснива радни однос уговором о раду.

Уговор о раду обавезно садржи одредбу према којој послодавац може решењем да промени оне састојке уговора чију једнострану промену закон допушта.

О правима и дужностима намештеника решењем одлучује руководилац или државни службеник кога руководилац за то писмено овласти.

Намештеник има право на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређују плате у државним органима.

Премештај и распоређивање намештеника

Члан 172

Одредбе овог закона о премештају и распоређивању државних службеника сходно се примењују на намештенике.

Решење о премештају односно распоређивању намештеника замењује по сили закона одговарајуће одредбе уговора о раду.

Ако намештеник одбије премештај односно распоређивање, отказује му се уговор о раду.

Намештенику се отказује уговор о раду увек кад услед промене унутрашњег уређења државног органа или уређења система државних органа више не постоји ниједно радно место на које може бити премештен односно распоређен.

Намештеник не може да буде распоређен, односно премештен на радно место државног службеника, осим ако није изабрани кандидат на јавном конкурсу у државном органу.

 ПЛАТЕ НАМЕШТЕНИКА

  • Сагласно Члану 40 Основна плата намештеника одређује се множењем коефицијента са основицом. Основна плата припада намештенику који ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним радним временом. Намештеник који не ради пуно радно време има право на основну плату која је сразмерна дужини његовог радног времена.
  • Члан 41 Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о буџету Републике Србије. Одређивање коефицијента и платне групе
  • Члан 42 Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тиме што се свако радно место намештеника сврстава у једну од шест платних група тако да платна група одговара врсти у коју је радно место разврстано у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу

Додаци на основну плату намештеника – Право на додатке –

Члан 47 – Намештеници имају, под истим условима и у истој висини као државни службеници, право на додатак за време проведено у радном односу, додатак за рад ноћу, додатак за рад на дан празника који није радни дан, додатак за прековремени рад и на додатак за приправност.

Додатак за остварене резултате рада

Члан 48 Намештеник има право на додатак за остварене резултате рада једном у три месеца ако је од јануара до марта, од априла до јуна, од јула до септембра или од октобра до децембра остварио натпросечне резултате по обиму и квалитету рада. Додатак за остварене резултате рада може да износи до 50% основне плате намештеника, а исплаћује се уз плату за март, јун, септембар и децембар. О додатку за остварене резултате рада и о његовој висини решењем одлучује руководилац државног органа, на предлог који даје, после разговора с лицем које је непосредно претпостављено намештенику, руководилац унутрашње јединице у којој намештеник ради. Проценат који је од укупно утврђеног износа средстава за плате намењен за додатак за остварене резултате рада намештеника у државном органу одређује се законом о буџету Републике Србије.

Накнада плате, накнада трошкова и друга примања намештеника

Чланом 49  Одредбе овог закона о накнади плате, накнади трошкова и другим примањима државних службеника примењују се и на намештенике, изузев одредаба о праву на накнаду плате нераспоређеним државним службеницима и одредаба о накнади плате због удаљења с рада. Намештеник који је удаљен с рада има право на накнаду плате према општим прописима о раду. Према општим прописима о раду, намештеник има право и на накнаду плате ако му је рад прекинут без његове кривице, а најдуже 45 радних дана у календарској години.

Оно што оставља горак укус и праву мистерију је и како су и на који начин роководиоци одлучивали о запосленима који ће бити у статусу намештеника, државних службеника или полицијских службеника. Критеријума и овог пута није било нити расписаног интерног конкурса. Запослени су справом љути, деморалисани и огорчени, На жалост то није ништа ново и нешто што није до сада било виђено.

Уколико имате још недоумица, обратите се вашем синдикалном представнику.

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.