Објекат ВСЧ у Лазаревцу неуслован и опасан за рад запослених!

Lazarevac-Vatrogasno-spasilacka-jedinicaБеоград, 25.05.2016.- Овлашћено лице у Сектору за ванредне ситуације МУП, Марина Копања предожила је Кабинету министра мере, а по добијеној информацији од Драгана Жебељана радника у СВС и председника Синдиката, ради одклањања неправилности у вези са унутрашњим узбуњивањем у вези неусловног азбестног објекта ВСЧ у Лазаревцу.

mere-svs

Позивајући се на члан 13. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014), Жебељан је испред Синдиката полиције Слога, обавестио послодавца о следећем:

Припадници Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, Ватрогасно спасилачке бригада Београд, Ватрогасно спасилачке чете у Лазаревцу раде и бораве у објекту ДВД-а Лазаревац који је неуслован и направљен је од азбеста.

Азбест се састоји од микроскопских танких влакана (дужине веће од 5 mм, и ширине мање од 3 mм а однос дужине и ширине је већи од 5  3:1) који се лако могу наћи у радној средини уколико се праве производи од азбеста, или након деструкције материјала у којима се налази азбест. Ова влакна се лако подижу у ваздух и уколико дође до инхалације у плућа, влакна могу да прођу природно филтрирање и да се забоду дубоко у плућно ткиво и изазивају многе болести као што су карцином грла, плућа и плућне марамице. Управо због канцерогености азбеста 2015. године чланице Европска унија су забраниле употребу азбеста.

У Србији је потпуно забрањен 2011. године, мада се у грађевинарству већ дуго не користи. Ипак, и даље је присутан у раније изграђеним зградама, представља опасност за људе у тим срединама.

Производи који садрже азбест, у овом случају предметне зграде у Лазаревцу, заступљен је у гипсаним облогама и покривачима за кров. Са спољње и унутрашње стране зграде а због старости видне су пукотине на зидовима и плафону те на основу тога може се закључити да се микроскопска прашина шири радним простором и околином зграде те представља опасност по здравље и живот запослених.

Подсетимо се случаја азбестног насеља нa Белим водама, на југозападу Београда. Реч је о 28 зграда изграђених углавном 1966. године. Повећани ниво азбеста откривен је 90-их година, а власници су тврдили да је учесталост рака била већа од просека, па је насеље пресељено. Тада је донета одлука да се уништи 14 зграда, при чему су предузимане мере против ширења азбестних влакана и мерена је концентрација азбеста у ваздуху. Пројекат је почео 2006. године а завршен 2011. године.

Светска здравствена организација WHO (Worl Health Organisation) дефинише следеће болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста: – азбестоза – рак плућа од последице азбестозе – мезотелиом. Од наведених болести азбестоза је немалигна болест, док преостале две представљају малигна обољења плућа.

Азбест спада у класу А канцерогена поред арсена и бензола.

Стим у вези а са претходно изнетим информацијма које су засноване на научној летератури (ТЕМПУС 158781 Безбедност и здравље на раду – Азбест карактеристике и принципи смањења изложености април 2013., Сигурност 49 – Анализе производње азбеста и последице на здравље људи Ј. Вучинић, С. Ковачевић, С. Кирин из 2007. , Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту „Службеном гласнику РС“, бр. 106/2009 од 17.12.2009. године, 6/2010 и 15/2010., Утицај штетних грађевинских материјала на здравље људи Гојка дошеновића из 2012. и др.) те сматрам да је изнета информација правно утемељена, истинита, проверљива и као таква поднета у складу са законом.

По завршетку процедуре, Овлашћено лице у Сектору за ванредне ситуације МУП Републике Србије, правница Марина Копања доставила је Кабинету министра следеће:

На основу члана 15. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник Републике Србије“ број 128/14), члана 9. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (..Службени гласник Републике Србије“ број 49/15) и члана 16. Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова, под 01 број 11586/15 од 04.11.2015.године, подносим:

ПРЕДЛОГ МЕРА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И ПОСЛЕДИЦА ШТЕТНЕ РАДЊЕ НАСТАЛИХ У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВ

Извештајем лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, под 09 број 3165/16 од 12.05.2016.године, утврђено је следеће:

Ватрогасно спасилачка чета у Лазаревцу ради и борави у монтажном објекту који је у власништву Добровољног ватрогасног друштва у Лазаревцу, у улици Колубарски трг број 6. Објекат се дуги низ година користи за потребе ватрогасаца спасилаца и наведеног добровољног ватрогасног друштва.

Према изјашњењу Управе за ванредне ситуације у Београду, предметни објекат је неуслован за боравак и рад, са недовољним бројем гаражног простора, због чега је у току 2010.године отпочета реализација пројекта изградње нове ватрогасне станице на П.П.1121/1 КО Лазаревац, улица Нова Његошева бб. Даље, према пројекту и предрачуну изградња објекта би износила 70.000.000,00 динара. Почетак радова помогли су привредни субјекти ГО Лазаревац. До овог тренутка део потребних новчаних средстава обезбеђен је из буџета Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Града Бограда, ГО Лазаревац, Г1Д РБ „Колубара“. СП ,,Ластра“, „ХЕГГА 5К.В1ЈА“д.о.о, „Колубара – Универзап“д.о,о, „Колубара – Грађевинар“ и других привредних друштава. Управа за ванредне ситуације у Београду је више пута обавештавала Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова да је потребно планирати и обезбедити финансијска средства за наставак изградње али због недостатка истих у току 2015.године није се наставила градња предметног објекта.

Такође, Сектор за материјално-финансијске послове је дошао до сазнања да су елементи предметног објекта у Лазаревцу који садрже азбест следећи: спољне плоче фасадних зидова, кровни покривач и преграде између гаражних боксова. Наведени Сектор истиче да не поседује пројектну документацију с обзиром да је предметни објекат у власништву Добровољног ватрогасног друштва из Лазаревца.

Одељење за здравље запослених и безбедност на раду. Сектора за људске ресурсе. је у свом писменом изјашњењу навела, да наводи из информације, а који се односе на штетни утицај азбеста на здравље запослених су тачни са теоретског аспекта. Увидом у извештај о извршеним периодичним прегледима радника

Ватрогасно спасилачке чете у Лазаревцу из 2010. године констатовано да је прегледано 20 ватрогасаца спасилаца и возача ватрогасаца спасилаца и из 2015.године када је извршен поновни лекарски прегледе возача-ватрогасаца спасилаца. и том приликом није утврђено ниједно обољење које је у директној вези са инхалацијом азбестних честица. Такође, наведено Одељење не поседује информацију да је неко од радника по одласку у пензију оболео од неког обољења изазваних азбестом (фиброза плућа, малигнитет плућне марамице итд). Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Сектора за људске ресурсе нема података да ли је вршено мерење присуства азбестних честица у ваздуху у просторијама у којима раде и бораве припадници ватрогасно спасилачке чете у Лазаревцу.

Из достављене информације и писмених изјашњења утврђено је да је предметни објекат неуслован и да уколико се мерењем утврди присуство азбестних честица у ваздуху односно прекорачење максимално дозвољене концетрације наведених честица постоји опасност по јавно здравље запослених у Ватрогасно спасилачкој чети у Лазаревцу и самим тим је неопходно обезбедити алтернативни смештај запослених.

Напомињем да је Жебељан Драган доставио изјашњење на Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији, дана 16.05.2016.године, ради тачности информације и прецизности и између осталог навео је следеће.

Именовани сматра да је у тачки 5. неопходно истаћи да се ради о монтажном објекту који је обложен азбестом, а не само монтажном објекту како је написано у Извештају, што је у информацији и наведено.

Именовани наводи да је у ставу 2. тачка 5. нејасно да ли је мишљење Управе за ванредне ситуације у Београду да је објекат неуслован за рад због могуће штетности утицаја азбеста по здравље запослених или недовољног броја гаражног простора и сл. Сама неусловност објекта за рад не мора да значи представљање евентуалне опасности по здравље запослених.

Даље, именовани сматра да је поента информације о узбуњивању наведена у ставу 3. тачка 5. којим је Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Сектора за људске ресурсе потврдио наводе узбуњивача да је утицај азбеста на здравље запослених тачан са теоријског аспекта и сматра да је могуће спречити последице азбеста по здравље запослених, пре него што наступе штетне последице по здравље запослених.

Именовани наводи да је у овом конкретном случају интерес подносиоца информације – узбуњивача брига, превенција и предупређење настанка штетних последица по здравље запослених. Спречавање евентуалних штетних последица утицаја азбеста у неусловном објекту за рад запослених и брига за здравље није само хуман гест и брига за људске ресурсе, већ је и брига за репутацију послодавца и могуће штетне последице приликом евентуалног разбољевања запослених и евентуалних судских спорова.

Именовани наводи да је у извештају нејасно да ли су лекарски прегледи општег типа или специјалистички, и да ли је фокус испитивања био и на утицај азбеста по запослене. Даље, наводи да посебно забрињава део који се односи на информације о прикупљеним подацима о здравственом стању запослених као и о пензионисаним радницима. Увидом у централни регистар каталог збирки података о личности које је пријавило Министарство унутрашњих послова (евидентираних 136 и 0 најављених збирки) служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, не постоји евиденција да Министарство води регистар, односно базу података који се односи на здравствено стање запослених, тј. регистар болести и обољевања запослених сем Јединствене кадровске евиденције у којој се похрањују подаци о коришћењу права за време привремене неспособности или спречености за рад. С обзиром да таква збирка података званично законски не постоји, поставља се питање одакле је Одељење за здравље запослених и безбедност на раду црпи информације које је доставио и да ли су ти подаци релевантни и да ли су у складу са одредбама члана 21. и 22. Закона о правима пацијената.

Такође, именовани наводи да што се тиче пензионисаних радника Министарства и у овом случају Одељење, и да жели, законски не сме да поседује информације да ли је неко од бивших радника по одласку у пензију оболео од неког обољења изазвано азбестом, сем ако такву информацију пензионер лично не достави Одељењу. Свака друга обрада таквих података и сачињавање збирке података било би у супротности са најмање два закона, Закону о заштити података о личности и Закону о правима пацијената.

С тим у вези, Жебељан Драган сматра да су те информације ирелевантне и да се не смеју узимати у обзир чак и да су небитне за саму информацију која се тиче ш гетности утицаја азбеста.

Коначно, сматра да је непотребно вршити спољно и просторно мерење утицаја азбестних честица на здравље запослених с обзиром да такво мерење није нимало јефтино и да би се Министарство само изложило додатним трошковима који се могу рационалније искористити за наставак изградње нове зграде. Сама чињеница да је у ЕУ и у Србији азбест у потпуности забрањен 2011. године довољан је разлог да се сматра да су такве зграде опасне по здравље и представљају потенцијалну опасност. Да није тако, азбест би се и даље користио у грађевинарству уз обавезно мерење утицаја на околину и здравље. Мерење и узорковање азбестних честица на затвореном и отвореном простору према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту („Сл. гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 – исправка) не би требало да се односи на предмет већ на раднике који раде са азбестом и на производима од азбеста.

Ради отклањања наведених неправилности у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем, предлажем следеће:

Обезбедити алтернативни простор за рад и боравак запослених у Ватрогасно спасилачкој чети у Лазаревцу до изградње планиране ватрогасне станице на П.П.1121/1 КО Лазаревац, улица Нова Његошева бб.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Увидом у комплетну документацију и списе предмета може се констатовати да је предметни објекат изграђен од азбеста односно да спољне плоче фасадних зидова, кровни покривач и преграде између гаражних боксова садрже азбест и самим тим је објекат неуслован за рад и боравак запослених. Такође, наведено је да је у току изградња новог објекта односно ватрогасне станице у Лазаревцу у којем ће бити смештена Ватрогасно спасилачка чета. Између осталог је потврђено да је утицај азбеста штетан за здравље запослених.

На основу свега напред наведеног предложене су мере како би се осигурало здравље и безбедност запослених.

У Београду, дана 17.05.2016.године

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Марина Копања

Ова информација и предлог мера који је дат од овлашћеног лица, послужиће као материјални доказ у евентуалном судском спору оним запосленима који се евентуално буду разболели од утицаја азбеста или су већ болесни од болести које проузрукује азбест небригом послодавца за услове рада у којеима бораве ватрогасци-спасиоци у ВСЧ Лазаревац.

Синдикат полиције Слога

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.