Кривична пријава против Гордане Јековић

Gordana_Jekovic-velikaБеоград, 03.02.2015. – Председник Синдикат полиције Слога, Драган Жебељан поднео је Трећем основном јавном тужилаштву кривичну пријаву против осумњичене Гордане Јековић због постојања основане сумње да  је извршила кривично дело несавестан рад у служби из члана 361  ст. 1 Кривичног законика РС.

На основу чл. 280. и 281. ЗКП, председник Синдикат полиције Слога, Драган Жебељан   подноси

К Р И В И Ч Н У   П Р И Ј А В У

Против :

Осумњичене Гордане Јековић, као одговорног лица у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, на месту начелника Управе за људске ресурсе  у Сектору финасија, људских ресурса и заједничких послова, и има статус службеног лица – у контексту одредбе члана 112. став 3. тачка 1. Кривичног законика Републике Србије, будући да у МУП – државном органу, врши службене дужности.

Остале личне податке прибавити у току поступка с обзиром да их подносилац пријаве не поседује.

Због постојања основане сумње да  је извршила кривично дело несавестан рад у служби (чл. 361  ст. 1 Кривичног законика РС).

О б р а з л о ж е њ е

1.

Дана 28.11.2015. године послодавац, односно надлежна Управа за људске ресурсе, на чијем челу је Гордана Јековић издаје Решења о распоређивању свим радницима Унутрашњих послова с обзиром да је усвојен нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Подносилац ове КП бива распоређен на радно место Решењем 09: број 112-1/15. Висина, укупни кефицијент плате није садржан у Решењу о распоређивању већ по пракси Управа за људске ресурсе издаје ново решење.

На основу члана 55. правилника Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова надлежна Управа за људске ресурсе на чијем је челу у својству начелника Гордана Јековић, у законској обавези је да сваком раднику у Министарству, после Решења о распоређивању изда Решење у коме се утврђује укупни коефицијент плате и на основу таквог решења запослени примају плату, она такво решење и потписује.

Према Правилнику о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Правилника о изменама Правилнику о платама запослених у Министарству унутрашњих послова који су степеновани као „Строго поверљив документ“, Управа за људске ресурсе на основу параметара као што су: Основни коефицијент; Додатни коефицијент; Чин/звање коефицијент; Коефицејент УСО и Коефицијент сменски рад, израчунава Укупни коефицијент плате што представља основ послодавцу да може да врши обрачун и исплату плата за све раднике.

У овом случају, Управа за људске ресурсе, на чијем челу је Гордана Јековић у својству начелника није израдила, није оверила потписом и печатом важеће и законито решење о Утврђивању укупног коефицијента плате подносиоцу ове КП, нити било ком другом запослениом у Министарству унутрашњих послова.

Нико од запослених који су примили Решења о распоређивању не зна на који начин прима плату, и на који начин су му утврђени коефицијенти и укупан коефицијент плате, па самим тим не зна да ли је износ плате добро обрачунат. Не издавањем Решења, радницима је ускраћена могућност подношења жалби Жалбеној комисији Владе уколико сматрају да су оштећени или да им послодавац није добро обрачунао плату.

Нејасно је на који начин запослени примају плату, односно по којим коефицијентима обрачунска служба обрачунава, штампа и уплаћује износ плате преко текућих рачуна ако нико од радника нема издато Решење о висини плате, што је законска обавеза послодавца.

 

2.

Дана 16.12.2015. године послодавац, односно надлежна Управа за људске ресурсе, на чијем је челу у својству начелника Гордана Јековић припрема и штампа Решења о премештају за око 1500 запослених који су премештени на радна места „послови анализе ризика“. Подносилац ове КП бива распоређен на радно место Решењем 09: број 112-1005-4/2015 „Самостални послови анализе ризика“.

 И у овом случају висина, укупни кефицијент плате није садржан у Решењу о распоређивању већ по пракси Управа за људске ресурсе издаје ново решење.

И у овом случају, Управа за људске ресурсе, на чијем челу је Гордана Јековић у својству начелника није израдила, није оверила потписом и печатом нужно решење о Утврђивању укупног коефицијента плате подносиоцу ове КП, нити било ком другом запослениом (око 1.500 радника) у Министарству унутрашњих послова који су распоређени на радна места „анализа ризика“.

Нико од запослених који су примили Решења о премештају не зна на који начин прима плату, и на који начин су му утврђени коефицијенти и укупан коефицијент плате, па самим тим не зна да ли је износ плате добро обрачунат. Не издавањем Решења, радницима је ускраћена могућност подношења жалби Жалбеној комисији Владе уколико сматрају да су оштећени или да им послодавац није добро обрачунао плату.

Нејасно је на који начин запослени примају плату, односно по којим коефицијентима обрачунска служба обрачунава, штампа и уплаћује износ плате преко текућих рачуна ако нико од радника нема издато Решење о висини плате, што је законска обавеза послодавца.

У овом случају код тачака 1. и 2. стекла су се битна обележја кривичног дела несавестан рад у служби.

Начелница Управе за људске ресурсе – Гордана Јековић, била је у обавези да поступа у складу за законским прописима, те савесно организује поверен јој државни посао  и савесно се стара се о законитом раду управе на чијем је челу била, водећи рачуна да њен рад или рад њених подређених не изазове теже повреде права других.

У овом случају повређена су права подносиоца КП и свих осталих (око 45.000 ) запослених из прве тачке КП. У другој тачки КП повређена су права подносиоца КП и свих осталих (око 1.500 ) запослених који су премештени на нова радна места. На тај начин, Гордана Јековић радњом не чињења пропустила је законску обавезу да радницима изда валидна Решења у складу са новом систематизацијом, којим се утврђује укупни коефицијент и висина плате, повредила је права подносиоца КП и свих осталих запослених који су ускраћени да имају увид у висину износа своје плате и на који начин им је плата израчуната, као и могућност да уложе жалбу уколико сматрају да им је коефицијент плате погрешно израчунат.

Такође, својим не чињењем да изда Решења о висини укупног коефицијента плате, осумњичена Гордана Јековић је навела непозната лица која се у Обрачунској служби баве обрачуном плата на извршење новог кривичног дела јер плату обрачунавају по старим, неважећим Решењима о висини коефицијента плате.  Последња Решења о висини коефицијента плате 12.06.2015. године престала су да важе усвајањем и ступањем на правну снагу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, који је такође степенован као „Строго поверљив документ“ и на основу неважећих решења радници Обрачунске службе нису смели нити имали законски основ да врше исплату плата с обзиром да нова решења нису издата.

С тим у вези подносилац КП сматра да су се против осумњичене Гордане Јековић створили субјективни елементи а то је свест окривљеног да услед њеног поступања у служби може да наступи тежа повреда права другог или имовинска штета и објективни елемент који се састоји у наступању теже повреде права или имовинској штети.

3.

У периоду од новембра 2015. године у својству одговорног лица у Министарству унутрашњих послова, тада распоређена на месту начелника Управе за људске ресурсе – Гордана Јековић, била је у обавези да поступа у складу за законским прописима, те савесно организује поверени јој државни посао  и стара се о законитом раду управе на чијем је челу била, водећи рачуна да њен рад или рад њених подређених не изазове штетне последице по друге запослене.

Као одговорно лице у МУП у Управи за људске ресурсе, Гордана Јековиоћ својим несавесним радом, пропуштањем дужности надзора над запосленима у циљу контроле њиховог рада, и нечињењем, подносиоцу КП нанела је материјалну и нематеријалну штету, због пропуштања радње да подносиоцу КП изда Решење о унапређењу у више звање.

Не поступајући по члану 20. Уредбе о начелима за унутрашње унапређење Министарства унутрашњих послова и члана 118. и 119. Закона о полицији, када су се стекли сви законски услови, да подносилац КП по сили закона буде унапређен у више звање, радња утврђивања и израде решења о унапређењу у више звање од стране оптужене Гордане Јековић је изостала.

Подносилац КП по сили закона морао је да буде унапређен у више звање 27.11.20015.године, што није учињено одговорношћу или несавесним радом начелнице Управе за људске песурсе Гордане Јековић, или дугог лица кога је могла да овласти за ове послове.

Пропуштањем радње да се подносиоцу КП изда Решења о унапређењу и ако су се стекли сви законски услови, доводи до теже повреде права јер послодавац

  • 11.2015. године издаје Решење о распоређивању 09: број 112-1/15 о у звању које је по слили закона морало да буде више, а није, с обзиром да надлежна Управа за људске ресурсе за чији рад је одговорна Гордана Јековић, поступила је несавесно у вршењу службе и није утврдила и израдила решење о унапређење у више звање.
  • 12.2015. године издато ми је Решење о премештају на радно место „Самостални послови анализе ризика“ такође у старом звању а које је по слили закона требало да буде више. И у овом случају, надлежна Управа за људске ресурсе за чији рад је одговорна начелница Гордана Јековић, поступила је несавесно у вршењу службе и није утврдила и израдила решење о унапређење у више звање.

Не утврђивање и не издавање Решења о унапређењу у виши чин, подносилац КП трпи штетне последице у материјалном смислу јер се Укупни коефицијент плате састоји и од ставке „чин/звање коефицијент“. Тај коефицијент се увећава када се радник распоређује у виши чин или звање. Све је то приписано у Правилнику о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Правилника о изменама Правилнику о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и ти документи су степеновани ознаком „Строго поверљиво“.

Подносилац КП несавесним радом одговорног лица Гордане Јековић, трпи тежу повреду права у све три набројане тачке, и то:

  • Код тачке 3. повређено ми је право да по сили закона будем унапређен у више звање а самим тим да ми се повећа коефицијент и висина плате.
  • Код тачке 2. и 1. не издавањем Решења о висини укупног коефицијента плате, ускраћена ми је могућност да Жалбеној комисији владе поднесм жалбу на  ставку „чин/звање коефицијент“, јер ми није издато Решење о унапређењу у више звање.

И у овом случају подносилац КП сматра да су се против осумњичене Гордане Јековић створили субјективни елементи а то је свест окривљеног да услед њеног поступања у служби може да наступи тежа повреда права другог или имовинска штета и објективни елемент који се састоји у наступању теже повреде права или имовинској штети.

Имајући у виду све напред описано а на основу члана 280. став 1. Законика о кривичном поступку, подносилац КП сматра да су се у радњама пријављене госпође Гордане Јековић тадашње начелнице Управе за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова Републике Србије стекла сва обележја бића кривичног дела за које је  пријављена, те поднослилац КП предлаже да насловно тужилаштво хитно предузме све неопходне мере и радње у складу са својим законским овлашћењима, а у циљу његовог даљег процесуирања и кривичног гоњења, оптужене Гордане Јековић али и других лица која могу бити одговорна за које ОЈТ утврди могућу кривицу.

С поштовањем,

Подносилац КП
Председник
Драган Жебељан

Hisilicon K3

Advertisements